از کارت نقدی خود بدون شبکه استفاده کنید! این ویژگی به زودی امکان پذیر می شود.

آیا تا به حال در هنگام پرداخت، در خرابی شبکه گیر کرده اید؟
یک گزارش TOI می گوید که ویزا ممکن است به زودی کارت های نقدی جدیدی داشته باشد که به مردم اجازه می دهد تا مقدار معینی انتقال وجه را بدون اتصال شبکه انجام دهند. تراشه موجود در این کارت نقدی جدید مقدار معینی ارزش ذخیره شده روزانه دارد. با محدودیت هر تراکنش که توسط بانک تعیین می شود. اگر موجودی کافی نباشد، معامله رد می شود. کارت های ارزش ذخیره شده با کارت های پیش پرداخت متفاوت هستند. در کارت های پیش پرداخت، مجوز در شبکه ابری انجام می شود و نه از تراشه ای با مقدار ذخیره شده. راه حل ویزا اولین در نوع خود است.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/gdcHCnPC