نصب های سازمانی را می توان از نظر انطباق، عملکرد و امنیت کنترل کرد.

Oracle یک سرویس سازمانی برای کمک به مدیریت زمان و برنامه های کاربردی جاوا، چه در محیط و چه در هر فضای ابری ارائه داده است. سرویس بومی (Oracle Cloud Infrastructure (OCI ، به نام Java Management Service (JMS) ، به طور كلی در 9 ژوئن در دسترس قرار گرفت. با نام اختصاری Java Message Service و به عنوان یك ویژگی برای مشتریان Oracle Java Standard Edition، خدمات مدیریتی ارائه می دهد “یک صفحه شیشه ای” برای مدیریت استقرار جاوا در سراسر شرکت، مدیریت موارد ذیل است:
1- تعیین اینکه کدام نسخه های جاوا در یک محیط نصب شده اند و کدام نسخه ها در حال توسعه و تولید هستند.
2- ردیابی توزیع های کیت توسعه جاوا که در حال استفاده است.
3- پرچم گذاری برنامه های جاوا غیر مجاز در حال استفاده.
4- پیگیری اینکه آیا نسخه های جاوا نصب شده و همچنین جدیدترین وصله های امنیتی به روز هستند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dE3yY_i