دهمین گزارش سالانه چگونگی DevOps نشان می دهد که مسائل فرهنگی، از قبیل مسئولیت های نامشخص یا عدم حمایت از رهبری، بزرگترین موانع برای سازمان هایی است که در مرحله میانی تکامل DevOps قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی سالانه Puppet در مورد چگونگی DevOps، شیوه های DevOps به طور گسترده ای در سازمان های IT پذیرفته شده است. با این حال، اکثر قریب به اتفاق تیم های فناوری اطلاعات در مراحل میانی تکامل DevOps خود قرار دارند. این مطالعه نشان می دهد که اگرچه ممکن است خیلی از افراد مشکلاتی مانند کمبود مهارت های فنی لازم یا زیرساخت های قدیمی را سرزنش کنند، اما بزرگترین سد معبر مجموعه ای از مسائل فرهنگی است. که شامل مشکلاتی مانند عدم حمایت از رهبری یا مسئولیت های نامشخص در بین تیم ها است. براساس این گزارش ، 18 درصد از پاسخ دهندگان تیم های DevOps با عملکرد بالا دارند. فقط 4٪ عملکرد پایین دارند، در حالی که بیشتر آنها – 78٪ – در وسط قرار دارند. متداول ترین موانع فرهنگی در سطح میانی شامل مسائل فرهنگی است که باعث کاهش خطرپذیری (21٪)، مسئولیت های نامشخص (20٪)، اولویت زدایی از بهینه سازی جریان سریع (18٪) و بازخورد ناکافی (17٪) می شود.
در میان تیم های بسیار پیشرفته، 91٪ درک درستی از مسئولیت های خود را نسبت به تیم های دیگر در مقایسه با تنها 46٪ تیم های کم تکامل گزارش می دهند. در همین حال، 89٪ از تیم های بسیار پیشرفته گزارش می دهند که اعضای تیم خود دارای نقش، برنامه و اهداف مشخصی برای کار خود هستند، در حالی که فقط 46٪ از تیم های کم تکامل آن را رعایت کرده اند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/dwn6fnt