سامانه جامع وصول مطالبات

سامانه وصول مطالبات ابزاری است که از طریق آن می توان در روند وصول مطالبات بانک از مشتریان تسریع بخشید و همچنین بتوان این روند را پایش نمود. نظارت و کنترل بر روند و نحوه بازپرداختهای مشتریان حتی در صنایع مختلف می تواند اطلاعاتی در اختیار بانک قرار دهد که بتوان در زمان اعطای تسهیلات و تعهدات از این اطلاعات استفاده کرد. همچنین این سامانه می تواند اطلاعات جامعی از عملکرد بازیگران این حوزه ارائه دهد. به عنوان مثال می توان نحوه پیگیری کارشناسان وصول مطالبات و انواع اقدامات آنها را در نحوه بازپرداخت مشتریان نظارت و کنترل نمود ، علاوه بر آن می توان نحوه دریافت تضامین و وثایق را در نحوه بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان تحلیل کرد. سامانه های وصول مطالبات، می بایست به صورت تعاملی بوده و با توجه به ماهیت انجام امور مربوط به پایش، پیگیری و وصول مطالبات که در ایستگاه های کاری مختلف و در تسک های کاربری متفاوت انجام می شود. 

معرفی برخی از امکانات و مزایای سامانه

هدف راه ‏اندازی بستر و زیرساخت سامانه وصول مطالبات مطابق با نیازمندی‏های کارفرما خواهد بود. جزئیات فنی ممکن است در حین اجرای پروژه، بیشتر یا کمتر شود لذا با توجه به طرح درخواستی و بررسی انجام شده توسط این شرکت، جزئیات فنی اولیه با رعایت اولویت‏بندی انجام آن، تنظیم شده است. براساس مشخصات فنی ارائه شده، ساختار اولیه و استاندارد پروژه پایه ریزی و به عنوان چارچوب پروژه نیز در نظر گرفته خواهد شد که سبب یکپارچگی در پیشرفت و توسعه کار خواهد شد. فرآیندهای وصول مطالبات شامل دو بخش اصلی می باشد:

 • انتساب مشتری به کاربر
 • پیگیری و اقدام

بطور کلی سامانه وصول مطالبات از سه بخش کلی اطلاعات پایه و عملیات اجرایی و گزارشات وصول مطالبات تشکیل شده است که هر یک از بخش‏های آن به تفصیل در ذیل تشریح می گردد:

بخش اطلاعات پایه

قوانین و ضوابط اجرایی در وصول مطالبات و همچنین سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز براساس ابزار وصول مطالبات در بخش اطلاعات پایه سامانه انجام می شود. بخش های مختلف اطلاعات پایه در ذیل تشریح می گردد.

تعیین واحدهای پیگیری وصول مطالبات

در این بخش سلسله مراتب شعب و سطوح مختلف در ساختار سازمانی بانک برای پیگیری وصول مطالبات تعریف می گردد. در حقیقت تمامی واحدهای ستادی و عملیاتی که در فرایندهای پیگیری و وصول مطالبات نقش ایفا می نمایند در این بخش تعریف می گردد. ضرورت این بخش به آن دلیل است که معیار تعریف شعب صف و ستاد در سامانه بانکداری متمرکز با توجه به محدودیت ها و امکانات سامانه به گونه ای باشد که منطبق با ساختار سلسله مراتبی مورد نیاز در فرآیندهای وصول مطالبات نباشد. در این ساختار، محدودیتی در ساختار سلسله مراتب شعب وجود ندارد و بانک می تواند به دلخواه خود ساختار درختی از واحدهای ستادی و عملیاتی خود را تعریف نماید. شایان ذکر است که ساختار مذکور می تواند کاملا مشابه ساختار درختواره شعب در سامانه بانکداری متمرکز بانک باشد.

تعیین کارشناسان وصول مطالبات

در این سامانه در هر واحد، یک یا چند کارشناس مسئول فعالیت می نماید و به هر مشتری یک مسئول جهت پیگیری و اقدامات لازم تخصیص داده می شود. لذا برای هر واحد پیگیری وصول مطالبات تعریف حداقل یک کارشناس مسئول و یک کارشناس پیگری ضروری می باشد. امکان تعریف دسترسی های لازم به ازای هر کارشناس و یا به صورت گروهی، جهت دسترسی به عملیات سامانه امکان پذیر می باشد.

تعیین تعرفه های پیگیری و اقدام

در این بخش پارمترهای مورد نیاز برای عملیات سامانه تعیین م یگردد. مهمترین پارامترهای در این بخش عبارتند از:

 • تعداد روز تاخیر: تعیین کننده تعداد روز تاخیر به ازای هر مشتری در هر واحد اعطا کننده مطالبات می باشد.
 • سقف مبلغ مطالبات: تعیین کننده سقف مبلغ قابل پیگیری به ازای هر مشتری در هر واحد اعطا کننده مطالبات می باشد.

به عنوان مثال اگر تعرفه ای با تعداد روز تاخیر 0 الی 120 روز و سقف مبلغ 0 الی 3.000.000.000 ريال وجود داشته باشد و در یک واحد وصول مطالبات از این تعرفه استفاده شده باشد، کلیه مطالبات در این بازه تعداد روز و مبلغ در این واحد وصول مطالبات بررسی خواهند شد. براساس ساختار سلسله مراتبی واحدهای وصول مطالبات، طبیعتا اگر مطالباتی در این بازه قرار نگیرد، طبق تعرفه در سطوح بالاتر تعریف شده پرونده های مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف اقدامات

در این قسمت انواع اقدامات مدنظر بانک تعریف می شود. هر اقدامی شامل کد، نوع اصلی، نام، متعهد، ضامن و کد پیش نیاز می باشد.

 • نوع اصلی: نوع اصلی اقدام تعیین کننده کسب و کار مربوطه می باشد که در سامانه تعریف شده است.
  • اقدام عادی (به عنوان مثال تماس تلفنی، جلسه با مشتری و …)
  • ارسال پیامک
  • ارسال اخطار
  • انسداد
  • برداشت (دریافت وجه مطالبات)
  • امهال
  • اقدام قانونی
  • تملیک
  • اقاله
 • کد و نام اقدام: اقلام اطلاعاتی است که توسط بانک تهیه و تعریف می گردد.
 • متعهد و ضامن: نوع اقدام مربوط به کدامیک از اشخاص وابسته با پرونده تسهیلات می باشد.
 • کد پیش نیاز: تعیین کننده اقدام پیش نیاز برای اقدام جدید می باشد.

نکته : انتخاب ضامن و متعهد به صورت همزمان در یک اقدام امکان پذیر می باشد.

اقداماتی که توسط بانک تعریف می شوند در واقع ابزارهای وصول مطالبات هستند. در صورتی که این ابزارها در چارچوب انواع اقدامات اصلی فوق قرار بگیرند، به آسانی در سامانه تعریف می شوند و بانک می تواند به تعداد مورد نیاز از هر یک از اقدامات اصلی، اقدامات فرعی تعریف نماید. همچنین در صورتی که اقدامی در ذیل هیچ کدام از موارد فوق قرار نگیرد امکان تعریف یک نوع اقدام اصلی جدید در سامانه امکان پذیر خواهد بود. به هر اقدام تعرفه های وصول مطالبات تخصیص داده شده و براساس آن کاربر یا سامانه در فرایند اجرایی اقدامات لازم را انجام می دهد. به عنوان مثال بعد از 20 روز از سررسید و عدم بازپرداخت تسهیلات می توان انسداد سپرده های ضامن و متعهد اقدام و بعد از 30 روز از سررسید و عدم بازپرداخت نسبت به برداشت از سپرده های ضامن و متعهد اقدام کرد. همچنین برای اقدام عادی هم می توان به تماس تلفنی با مشتری بعد از 10 روز از تاریخ سررسید و عدم بازپرداخت اشاره کرد.

تعریف گروه مشتریان خاص

بطور پیش فرض شروع فرآیند وصول مطالبات به ازای هر مشتری از واحد اعطا کننده اعتبار شروع خواهد شد اما بعضاً پیش می‌آید که برای گروه‏های مشتریان خاص کل فرآیند پیگیری و وصول مطالبات در واحد سازمانی ویژه ای (به عنوان مثال مطالبات کلان) آغاز شود. برای پشتیبانی از این نیازمندی، در اطلاعات پایه می توان گروه‏های مشتری خاص را در سامانه تعریف نمود و در تعرفه مربوط به واحد پیگیری و وصول مطالبات، به گروه مشتری مربوطه تخصیص داد.

پس از سیاست گذاری و تدوین پارامترها در اطلاعات پایه سامانه، عملیات اجرایی در سامانه به شرح زیر می باشد:

انتساب مشتری به کاربر

در سامانه وصول مطالبات هر مشتری یک کارشناس مسئول دارد که وظیفه کارشناس مسئول مشتری، انجام اقدامات مختلف برروی تمامی بدهی های مشتری می باشد. برای این کار در ابتدای هر روز کل بدهی های مشتری (شامل تسهیلات و تعهدات) با جزئیات محاسبه شده و براساس اطلاعات پایه به کارشناس مسئول منتسب می شود. در این مکانیزم تمامی مشتریانی که براساس اطلاعات پایه گروه مشتری خاص داشته باشند در واحد مربوطه پیگیری خواهند شد و سایر مشتریان نیز بر طبق سیاست های اطلاعات پایه پیگیری می شوند. به عنوان مثال تمامی مشتریانی که در گروه مطالبات کلان قرار داشته باشند، در واحد مطالبات کلان پیگیری خواهند شد و سایر مشتریان در سطوح دیگر با توجه به تعداد روز تاخیر و مبلغ بدهی آنها پیگیری می‏شوند.

تعداد روز تاخیر براساس بدترین پرونده مشتری محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر مشتری 3 فقره پرونده تسهیلات و یک فقره پرونده ضمانتنامه داشته باشد که تعداد روز تاخیر یکی از پرونده های مشتری بیشتر از تمامی پرونده های تسهیلات و تعهدات باشد، این تعداد روز تاخیر به همراه کل بدهی مبنای تصمیم گیری جهت انتساب خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که نحوه محاسبه ریسک صرفا براساس تعداد روز تاخیر نبوده و ترکیبی از نوع بدهی و تعداد روز تاخیر باشد. به عنوان مثال می توان ریسک بدهی های مشتری را براساس 1- ضمانتنامه 2- اعتبارات اسنادی و 3- تسهیلات مرتب کرده و تعداد روز تاخیر را براساس نوع بدهی محاسبه نمود. همچنین امکان انتساب مشتری به کاربر را نیز می توان بر همین اساس انجام داد. مقادیر پارامترهای تعداد روز تاخیر، مبلغ بدهی و سطوح انتساب در اطلاعات پایه تعیین می گردد.

امکان انتساب مشتری به کاربر به دو صورت دستی و اتوماتیک صورت می گیرد. در انتساب دستی کارشناس مربوطه در شعبه می تواند هم مشتری را به کاربر منتسب کند و هم می تواند کارشناس پیگیری و اقدام مشتری منتسب شده را اصلاح کند.

در قسمت انتساب مشتری به کاربر امکان مشاهده اطلاعات زیر وجود دارد:

 • مشتریان منتسب شده: در این قسمت لیست مشتریان منتسب شده به کاربر به همراه مبلغ بدهی کل پرونده ها در شعبه مشتری و تعداد روز تاخیر بدترین پرونده نشان داده می شود. در این قسمت میتوان نسبت به انتساب مجدد مشتری به کاربر جدید و یا لغو انتساب به صورت تکی و گروهی اقدام کرد.
 • مشتریان منتسب نشده: در این قسمت لیست مشتریان منتسب نشده به همراه مبلغ بدهی کل پرونده ها در شعبه مشتری و تعداد روز تاخیر بدترین پرونده به کاربر نشان داده می شود.
 • اطلاعات پرونده های کاربر: در این قسمت تعداد پرونده ها و مبالغ تخصیص داده شده به هر کاربر نمایش داده می شود.
 • مشتریان بلاتکلیف: در صورتی که کاربری از شعبه انتقال داده شود و یا اینکه به هر دلیلی مسئولیتی در خصوص وصول مطالبات نداشته باشد، در این لیست مشتریان مرتبط به این کاربران نمایش داده می شود و امکان انتساب دستی و اتوماتیک این مشتریان به سایر کاربران وجود خواهد داشت. در صورتی که بتوان برای هر کاربر در هر سطحی سقف مبلغ فردی و گروهی برای پیگیری تعیین کرد می توان در انتساب اتوماتیک مبنای تسهیم مشتریان را این مورد نیز قرار داد اما در حال حاضر به صورت پیش فرض تعداد مشتریان ملاک عمل سامانه می باشد. به عنوان مثال می توان در اطلاعات پایه کاربران وصول مطالبات تعیین کرد که هر کاربری به ازای هر مشتری چه میزان قابلیت تقبل مسئولیت دارد و در نهایت جمع این مبالغ هم به چه میزانی خواهد بود. در این صورت هیچ کاربری به صورت فردی و گروهی بیشتر از سقف، مشتری منتسب شده نداشته و ضمن اینکه در گزارشات تحلیلی هم بر این اساس می توان عملکرد کاربران را ارزش‌گذاری کرده و در اعطای امتیاز به آنها اقدام نمود.
 • اطلاعات پرونده های کاربر: در این قسمت تعداد پرونده های منتسب شده به هر کاربر همراه با کل مبلغ قابل وصول نمایش داده می شود. تمامی تاریخچه های مربوط به انتساب و لغو انتساب در سامانه نگهداری می شود  و امکان گزارشگیری از آنها با جزئیات وجود دارد.

پیگیری و اقدام

بعد از انتساب مشتری به کاربر، امکان پیگیری و اقدام در سطوح مختلف وجود دارد. در این قسمت جزئیات پرونده های مشتری و محاسبات مربوط به بدهی مشتری به صورت لحظه ای (online) به کارشناس پیگیری نمایش داده شده و کاربر می تواند اقدامات لازم را انجام دهد. لازم بذکر است که براساس اطلاعات پایه این اقدامات توسط سامانه تشخیص داده شده و کاربر صرفا انجام دهنده آنها می باشد.

اقدامات قابل انجام برروی مشتری (و البته به تفکیک پرونده های مشتری) شامل موارد زیر می باشد:

اقدام عادی

 تمامی اقدامات از جمله موارد ذیل که یک الگوی خاص دارند، در قالب اقدام عادی دسته بندی می شوند:

 • تماس تلفنی با مشتری
 • مراجعه به درب منزل یا محل کار
 • برگزاری جلسه در محل بانک
 • برگزاری جلسه در محل مشتری
 • بازدید از محل اجرای طرح

در اقدام عادی، اقلام اطلاعاتی که به کاربر نمایش داده می شود شامل موارد زیر است:

 • مشخصات کلی مشتری
 • مشخصات کلی بدهی
 • جزئیات محاسبات مطالبات تسهیلات
 • جزئیات محاسبات مطالبات پرونده های ضمانتنامه
 • جزئیات محاسبات مطالبات پرونده های اعتبارات اسنادی
 • متعهدین و ضامنین به تفکیک پرونده ها
 • وثایق مشتری به تفکیک پرونده ها
 • تاریخچه پیگیری و اقدامات انجام شده
 • اطلاعات تماس با مشتری
 • بازپرداختهای مشتری به تفکیک پرونده ها
 • تاریخچه اقدامات انجام شده تاکنون

براساس نوع اقدام، نتیجه اقدام و مستندات مورد نظر (در صورت نیاز) توسط کاربر درج شده و در سیستم به عنوان تاریخچه نگهداری می شود. به عنوان مثال در نوع اقدام تماس تلفنی، تاریخ و ساعت تماس تلفنی و پاسخ دهنده توسط کاربر درج شده و شرح کلی از صحبتهای صورت گرفته و نتیجه نهایی در یک فیلد رشته ای ثبت می گردد. در همین راستا، برای اقداماتی که نیازمند پیوست نمودن مستندات باشد این امکان وجود دارد و طبیعتا در تاریخچه اقدامات انجام شده تاکنون هم این مستندات قابل مشاهده توسط کاربر خواهد بود.

ارسال پیامک

 این نوع اقدام براساس اطلاعات پایه و به صورت سیستمی صورت می گیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر در سامانه متمرکز بانکداری موجود در بانک ها معمولا اینکار صورت می گیرد، می توان تاریخچه پیامک های ارسال شده قبلی را در قسمت تاریخچه اقدامات انجام شده تاکنون نمایش داد تا در زمان پیگیری کاربر این اطلاعات جهت پیگیری راحتتر در اختیار کاربر باشد.

ارسال اخطار

در این قسمت اقداماتی که باید در خصوص ارسال اخطار به مشتری صورت گیرد انجام می شود.  ارسال اخطاریه ها (به صورت پیشنهادی) شامل موارد زیر می باشد:

 • اخطار عادی
 • اخطار اول
 • اخطار دوم
 • اخطار سوم

اخطارهای اول، دوم و سوم به ترتیب و فقط یکبار انجام می شود، اما اخطار عادی به کرات می تواند ارسال شده و کنترلی بابت تقدم و تاخر این اخطار با سایر اخطاریه ها وجود ندارد. براساس سیاست گذاری اطلاعات پایه، تمامی اخطاریه ها برای متعهدین و ضامنین ارسال می شود. البته کاربر در زمان ارسال اخطار می تواند دریافت کنندگان اخطاریه را نیز تعیین کند. در این قسمت اقلام اطلاعاتی(ذکر شده در بخش اقدام عادی) به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می توان برای پرونده های انتخاب شده اقدام به ارسال اخطاریه نماید. در صورتی که ارتباط با سامانه اداره پست نیز برقرار باشد امکان ارسال اخطاریه توسط پست نیز مقدور می باشد.

انسداد

در این نوع اقدام، براساس اطلاعات پایه تنظیم شده، کاربر اقدام به انسداد سپرده های متعهد و ضامنین می نماید. براساس نیاز بانک اینکار می تواند به صورت سیستمی هم صورت گیرد و ضمن ثبت تاریخچه، اقدامات به گونه ای ثبت می گردد که در سامانه متمرکز هم اثر آن قابل مشاهده باشد. اقلام اطلاعاتی که در این قسمت به کاربر نمایش داده می شود، علاوه بر اقلام اطلاعاتی مربوط به اقدام عادی شامل موارد زیر نیز می باشد:

 • سپرده های متعهدین
 • سپرده های ضامنین
 • سپرده های مسدود شده
برداشت

در این قسمت براساس اطلاعات پایه تعریف شده عملیات برداشت (دریافت وجه تسهیلات و تعهدات) از سپرده های ضامن و متعهد به صورت اتوماتیک و دستی صورت می گیرد. اقلام اطلاعاتی که در این قسمت به کاربر نمایش داده می شود مشابه اقلام اطلاعاتی بخش انسداد می باشد. اولویت بندی انسداد و برداشت از ضامنین و متعهدین در اطلاعات پایه انجام شده و سیستم  به صورت اتوماتیک تشخیص می دهد که برای پرونده خاصی از مشتری الان باید انسداد ضامن صورت گیرد و یا متعهد، برداشت از ضامن باید صورت گیرد یا متعهد و …

لازم بذکر است که این مورد می تواند به صورت اتوماتیک هم انجام شود اما باتوجه به عدم رضایتی که معمولا برای ضامن و متعهد صورت می گیرد این اقدام بیشتر دستی اما با تصمیم بانک و تعریف آن در اطلاعات پایه سامانه می توان این اقدام را به صورت مکانیزه در سامانه اجرا نمود.

امهال

یکی دیگر از ابزارهای وصول مطالبات که در قالب اقدامات مدنظر قرار می گیرد امهال می باشد. انواع روش‏های امهال که در سامانه وصول مطالبات به آن پرداخته شده است شامل موارد زیر می باشد:

 • تمدید/ اصلاح پرونده مطالباتی: در این روش صرفا پرونده مطالباتی (تسهیلات و تعهدات) تمدید (افزایش مدت) یافته و شماره پرونده مشتری تغییری نمی کند.
 • تجدید/تبدیل پرونده مطالباتی: در این روش پرونده مطالباتی قبلی تسویه شده و یک پرونده جدید تشکیل می شود که منتج به صدور اسناد حسابداری جدید خواهد شد. اقلام اطلاعاتی که در این قسمت به کاربر نمایش داده می شود علاوه بر اقلام اطلاعاتی (ذکر شده در بخش اقدام عادی) شامل مورد زیر هم می باشد:
 • تاریخچه امهال/ استمهال: در این قسمت کلیه محاسبات مربوط به مانده بدهی در زمان امهال به تفکیک پرونده های مطالباتی و همچنین ارتباط پرونده مطالباتی قدیمی با پرونده جدید نگهداری می شود.
اقدام قانونی

در صورتی که برای وصول بدهی یا بدهی های مطالبات مشتری نیاز به اقدام قانونی باشد، در این قسمت اقلام اطلاعاتی مورد نیاز از تمامی سیستم های متمرکز بانکداری (یا در صورت عدم وجود توسط کاربر درج می شود) جمع آوری شده و پس تهیه فرم وضعیت مطالباتی جهت اقدام قانونی تکمیل و به کارشناس حقوقی ارجاع داده می شود. اقلامی از فرم وضعیت مطالباتی که در سامانه متمرکز بانکداری وجود داشته باشد توسط سیستم جمع آوری شده و اقلام اطلاعاتی که در سامانه به صورت متمرکز و در سیستم های کسب و کاری وجود نداشته باشد توسط کاربر درج می گردد. در نهایت فرم وضعیت مطالباتی تکمیل شده و به اداره حقوقی که در اطلاعات پایه تعیین شده است ارجاع داده می شود. باتوجه به اینکه در کل سامانه قسمتی تحت عنوان تاریخچه اقدامات انجام شده وجود دارد، اقداماتی که توسط کارشناسان حقوقی برروی پرونده های مطالباتی صورت می گیرد در قالب یک فیلد توضیحی درج شده و قابل مشاهده در کل سامانه می باشد. در صورتی که بانک بخواهد اقدامات حقوقی مربوط به مطالبات را برون سپاری نماید، این امکان وجود دارد که کارشناسان همکار بانک از طریق API نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز در سامانه اقدام نمایند.

تملیک

در این اقدام، املاک وثیقه شده متقاضی در پرونده های مطالبات متقاضی به تملیک بانک درآمده و مطالبات مشتری به تناسب مبلغ تملیک شده تسویه می گردد.

پس از برگزاری مزایده و فروش اموال تملیکی یکی از حالتهای زیر بوجود خواهد آمد:

 • فروش اموال تملیکی بیشتر از مبلغ مطالبات مشتری می باشد: در این حالت پرونده های مطالباتی مشتری تسویه شده و مابقی مبلغ به سپرده مشتری واریز می گردد.
 • فروش اموال تملیکی برابر با بدهی مربوط به مطالبات مشتری می باشد: در این حالت پرونده های مطالباتی مشتری تسویه خواهد شد.
 • فروش اموال تملیکی کمتر از بدهی مطالبات مشتری می باشد: در این حالت پرونده های مطالباتی مشتری به میزان تامین وجه انجام شده تسویه شده و مابقی مطالبات همچنان در سامانه پیگیری خواهد شد. اقلام اطلاعاتی که در این قسمت به کاربر نمایش داده می شود علاوه بر اقلام اطلاعاتی که قبلا اشاره گردید، شامل مورد زیر هم می باشد:
 • تاریخچه تملیک: در این قسمت بهای تمام شده هر قلم تملیک شده توسط بانک، تاریخ ارزش گذاری، شماره پرونده مطالباتی تسویه شده، مبلغ تسویه و باقیمانده نگهداری می شود.
اقاله

در صورتی که بعد از برگزاری جلسه مزایده و تملیک اموال توسط بانک، در صورتی که مشتری پرداخت بدهی مطالباتی خود با تمام هزینه های مدنظر بانک را تقبل نماید، در این حالت بانک می تواند اموال تملیک شده را به مشتری بازگرداند.

در این حالت اقلام اطلاعاتی که به کاربر نمایش داده می شود علاوه بر اقلام اطلاعاتی بند 8 (تملیک) شامل مورد زیر هم می‏باشد:

 • تاریخچه اقاله: در این قسمت تاریخ اقاله، مبلغ اقاله، مانده بدهی پرونده مطالباتی به تفکیک پرونده های مطالباتی نگهداری می شود.

تمامی گزارشاتی که در سامانه پیاده سازی می شود براساس نیازمندی بانک خواهد بود و شامل دو دسته کلی زیر خواهد بود:

 • گزارشات آماری و کنترلی

این نوع گزارشات صرفا تاریخچه تغییرات و اقدامات انجام شده می باشند. به عنوان مثال در این گزارش می توان به ازای هر کاربر مشخص کرد که چه مبلغی وصولی داشته، چه تعداد مشتری را در هر روز پیگیری کرده است و سایر گزارش های مورد نیاز..

نمونه ای از گزارشات آماری و کنترلی به شرح زیر می باشد:

 • گزارش تسک های انجام شده برای یادآوری اقساط / اخطاریه ها و … ( فیلتر شعبه / پرونده / بازه زمانی )
 • گزارش تسک های انجام شده برای دستور منع پیگیری (فیلتر شعبه / پرونده / بازه زمانی )
 • گزارش پرونده های ارجاع شده به شرکت وصول مطالبات ( فیلتر شعبه / پرونده / بازه زمانی )
 • اخذ گزارش فقرات وصولی پرونده ها، پس از ارجاع به شرکت وصول مطالبات
 • اخذ گزارش از بدهی های مستقیم و غیر مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی

گزارشات تحلیلی

این گزارشات شامل تحلیل های مختلف برروی روند دریافت وجه های انجام شده می باشد. به عنوان مثال در این دسته از گزارشات تحلیل می گردد که دوره وصول مطالبات به ازای هر پیگیری چه میزانی بوده است. یا اینکه چه تعداد پیگیری، منجر به وصول مطالبات بیشتری شده است، آیا پیگیری های انجام شده منجر به تحقق KPI تعیین شده توسط بانک شده است؟

نمونه ای از گزارشات تحلیلی به شرح زیر می باشد:

 • مانده مطالبات غیر جاری (NPL)
 • دوره وصول مطالبات
 • حجم وصول نقدی و اثرگذاری نوع اقدامات بر حجم وصول مطالبات
 • تجدید ساختار مطالبات
 • جریان نقدینگی وصول مطالبات
 • جریان طبقه بندی دارایی‏ها

از مهمترین مزایای این سامانه امکان اتصال به سامانه های بانکداری متمرکز بانک می باشد و از طریق اتصال برخط، آخرین اطلاعات مربوط به بدهی مشتریان را شناسایی و به عنوان منابع اطلاعات اصلی در اختیار سامانه وصول مطالبات قرار می دهد، تا ضمن استعلام برخط بدهی، هیچ‏گونه مغایرتی بین اطلاعات وصول مطالبات و مانده بدهی مشتری در سامانه بانکداری متمرکز بانک وجود نداشته باشد. همچنین امکان تعریف پارامتریک انواع تعرفه های و پارامترهای مورد نیاز در سامانه به صورت پویا در نظر گرفته شده است تا سامانه در پیاده سازی نیازمندی‏ها و درخواست های بانک کاملا انعطاف پذیر و پویا عمل نماید.

مزیت رقابتی سامانه وصول مطالبات شامل موارد ذیل می باشد:

 • امکان طراحی ابزارهای مختلف وصول مطالبات و بررسی و تحلیل این ابزارها و نحوه عملکرد آنها براساس گزارشات تحلیلی
 • تحلیل و ارزیابی عملکرد کارشناسان و واحدهای درگیر در پیگیری و وصول مطالبات
 • پیگیری و اقدام براساس محاسبات در لحظه و همگام سازی با سامانه متمرکز بانکداری
 • امکان مانیتور کردن ابزارهای در حال اجرای وصول مطالبات
 • تشخیص گلوگاه ها و انجام اصلاحات لازم در سطح فرایند در جهت بهینه سازی روال های اجرایی در کمترین زمان ممکن

تصاویر سامانه مدیریت ریسک

راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا | ASA Smart & Integrated Solutions |