اخیراً مایکروسافت Azure Spring Cloud Enterprise را معرفی کرده است.

این سرویس جدید مدیریت شده برای Spring که برای نیازهای توسعه دهندگان سازمانی بهینه شده است. در سپتامبر 2019، مایکروسافت Azure Spring Cloud را راه اندازی کرد، یک سرویس کاملاً مدیریت شده برای برنامه های Spring Boot در دسترس عموم (GA). این سرویس قابلیت هایی مانند مقیاس گذاری پویا، وصله امنیتی و ابزارهای خارج از جعبه برای نظارت را ارائه می دهد. با این حال، مایکروسافت از برخی از مشتریان با استفاده از Azure Spring Cloud دریافت که آنها به چیزهای بیشتری نیاز دارند. این شرکت با همکاری VMWare، مجموعه VMware Tanzu را برای پاسخگویی به تقاضا در ردیف Azure Spring Cloud Enterprise طبقه بندی می کند.
Azure Spring Cloud Enterprise شامل اجزای تجاری Tanzu است که به صراحت برای پاسخگویی به الزامات سازمان در زمینه پیکربندی، ادغام، انعطاف پذیری و پشتیبانی ساخته شده است. مولفه هایی مانند Tanzu Build Service ،Tanzu Application Configuration Service و Tanzu Service Registry در پیش نمایش با Azure Spring Cloud Enterprise هستند.

بیشتر بدانید: https://lnkd.in/deWD_fuu