آخرین نسخه پایتون دارای ویژگی های تطبیق الگوی قدرتمند، گزارش خطای بهتر و نحو تایپ هوشمندانه برای عملکردهای پیچیده است. 

Python 3.10، آخرین نسخه در حال توسعه Python، در اولین نسخه بتا خود منتشر شده است. با انتشار نسخه بتا، ویژگی تنظیم شده برای پایتون 3.10 تثبیت شده است و توسعه دهندگان بی باک پایتون توصیه می شوند کد خود را در برابر آخرین نسخه ها آزمایش کنند (البته در محیط تولید نیستند).
در پایتون 3.10 بسیاری از ویژگی های اصلی واقعاً جدید جدید وجود ندارد، اما از معدود مواردی که در اختیار ماست، یکی از آنها – تطبیق الگوی ساختاری – ممکن است تنها مهمترین ترکیب نحوی زبان از زمان همگام سازی (async) باشد.
دیگر ویژگی های مهم تثبیت شده در نسخه جدید شامل گزارش دقیق تر خطا و متغیرهای مشخصات پارامتر هستند.