نسخه ObjectiveSQL 1.4.5 منتشر شده است

ادوبی فلش به پایان زندگی خود می رسد