دواپس و چابک برای همه: متخصصان فناوری باید در دوران پس از Covid پیش رو، پیشرو باشند