گیت هاب معافیت تحریم های آمریکا را دریافت می کند تا به طور کامل در اختیار توسعه دهندگان در ایران قرار گیرد

نسخه ObjectiveSQL 1.4.5 منتشر شده است

ادوبی فلش به پایان زندگی خود می رسد