آیا شخصی سازی آینده بانکداری است؟

گزارش CircleCI نشان می‌دهد که موفق‌ترین تیم‌های نرم‌افزاری بزرگتر هستند و از آزمایش‌های گسترده استفاده می‌کنند

10 بانک بزرگ در خاورمیانه و آفریقا

پنج رفتار مهندسان Staff Plus موفق

پشتیبانی SwiftLint از Swift 5.6

مطالعات نشان می دهد که تقریباً نیمی از کارگران خویش فرما از دسترسی به خدمات مالی اولیه محروم هستند