نوشته‌ها

پروژه های GitHub اکنون در دسترس عموم هستند

فناوری هوش مصنوعی به مصرف کنندگان کمک می کند تا در طول رکود فعلی، دسترسی به سرمایه مالی را بهبود بخشند

بانکداری تعبیه شده می تواند به مدیران فعلی در بهبود پیشنهادات محصول برای بازارهای خاص کمک کند